Meny

Salgsvilkår

Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Direktroniks hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Direktronik forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Direktroniks hjemmesider.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering.

Leveranse

Ex works Direktronik/Nexlans lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Nexlan sitt lager. Fritt vårt lager i Bergen dersom ikke annet er avtalt. Normalt lagerføres alle artikler. Vi forbeholder oss retten til å dellevere dersom annet ikke er angitt på bestillingen. Reklamasjon ved mulig feil ved varen, skal fremstilles innen 7 dager etter varemottak. Selgerens ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selgeren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap elle konsekvensskade påført kjøper eller tredje person.

Frakt og emballasje

Frakt og emballasje faktureres i henhold til vedlagte tabell. Dette gjelder ikke for kunder hvor annet er særskilt avtalt.

Betaling

Salg til bedrifter i henhold til avtalte betingelser. Nye kunder vil være gjenstand for en kredittvurdering og betalingsbetingelser avtales i etterkant av denne. Der kredittvurderingen ikke anbefaler at kreditt blir gitt, gjelder betaling med kort eller forskuddsbetaling etter avtale. Salg til privatpersoner skjer mot betaling med kort. Prisene er oppgitt exklusiv merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å endre betalingsvilkår uten forhåndsvarsel. Les mer om faktura/kreditt

Forsinkelsesrente og påminnelsesgebyr

Ved for sen betaling plikter kjøper å betale forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende rentesats.

Mål og tekniske data

Alle opplysinger om dimensjoner og tekniske data i katalog og øvrig materiell utgitt av oss, er basert på den informasjon som forelå på utgivelsestidspunkt, og kan være gjenstand for endringer. Slike opplysninger er kun bindende hvis avtalen ettertrykkelig henviser til dem.

Spesialvarer

Bestillinger av varer som normalt ikke inngår i vårt sortiment, og/eller produseres etter kjøpers spesifikasjoner, kan ikke annulleres. Ved eventuell annullering, påregnes det et annulleringsgebyr.

Reklamasjon og retur

Reklamasjon må skje innen 7 dager etter at varen er mottatt. Retur av reklamert vare skal skje med betalt frakt av avsender, men først etter at Nexlan/Direktronik har blitt kontaktet og et returnummer er mottatt. Returnert vare skal merkes tydelig med vårt returnummer. 

Garanti

Garantitiden er i henhold til Kjøpsloven.
Dersom levert vare ikke tilsvarer spesifikasjonene eller inneholder fabrikasjonsfeil, garanterer vi at vi enten krediterer, sender ny vare, reparerer eller modifiserer varen. Vi tar ikke ansvar for eventuell følgeskade som kan oppstå på grunn av feil på varen eller feil bruk av varen.

Forbehold om eiendomsrett

Vi forbeholder oss eiendomsretten til leverte varer inntil de er betalt fullt ut jfr. Panteloven.

Force majeure

Ved forsinkelse av leveranser som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, fritar vi oss fra erstatningsansvar. Vi tar heller ikke ansvar for avtaler kjøper har med tredje part som gjelder forpliktelser ved leveranseforsinkelser, feilleveranser, fabrikasjonsfeil e.l.

Det vises for øvrig til Kjøpsloven.