Meny

Personvernerklæring forbrukere og kontaktpersoner hos bedriftskunder

Formålet med denne personvernerklæringen er at du som forbruker eller kontaktperson hos en bedriftskunde skal få informasjon om hvordan DIREKTRONIK AB («Selskapet») håndterer dine personopplysninger, og at du skal føle deg trygg på at behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningen og øvrig anvendelig personvernlovgivning. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende,

Personopplysningsansvarlig

Direktronik AB er personopplysningsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som innhentes fra forbrukere og kontaktpersoner hos firmakunder som kjøper produkter via Selskapets nettsted https://direktronik.se.

DIREKTRONIK AB
BOX 234
149 23 NYNÄSHAMN, SVERIGE
TELEFON +45(0)8 52 400 700

Ved spørsmål om Direktronik ABs behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt Susanne Carlsson på info@direktronik.se.

Vennligst legg merke til at Direktronik AB ikke har noen tilgang til de kontoopplysninger og øvrige eventuelle relaterte opplysninger du gir i forbindelse med din betaling på nettstedet. Betalingen administreres og behandles av den leverandør som leverer betalingssystemløsningen, som også er personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine kontoopplysninger og øvrige eventuelle opplysninger som du gir i forbindelse med betaling. For nærmere informasjon om betalingssystemleverandørens behandling av dine personopplysninger, vennligst se aktuell betalingssystemleverandørs generelle vilkår og personvernforordning her.

Typer personopplysninger som behandles

Direktronik AB behandler følgende informasjon om deg som forbruker, kontaktperson hos et kundeforetak eller selvstendig næringsdrivende:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kjøpshistorikk (forbrukere og selvstendig næringsdrivende)
 • Samtalehistorikk
 • Personnummer (selvstendig næringsdrivende)
 • Tidssone, IP-adresse, nettleser, operativsystem og user agent, dersom du kontakter Direktronik AB via chattefunksjon.
 • Kontoopplysninger samles inn av ekstern leverandør av betalingssystem i forbindelse med betaling.

Vennligst legg merke til at opplysninger vedrørende kjøpshistorikk i forhold til kontaktperson hos firmakunder er koplet til firmakunden og ikke til deg som kontaktperson.

Hva bruker Direktronik AB dine opplysninger til?

Kundeadministrasjon

Dine personopplysninger behandles for at Direktronik AB skal kunne administrere dine (eller de hvis foretak du representerer) bestillinger og håndtere eventuelle returer, garantikrav og liknende kundeadministrasjon. Det juridiske grunnlaget er at behandling er nødvendig for at Direktronik AB skal kunne oppfylle avtalen med deg som forbruker eller selvstendig næringsdrivende. Hvis du er kontaktperson hos et kundeforetak, skjer behandlingen med en interesseavveining som juridisk grunnlag, der Direktronik ABs berettigede interesse er å kunne utøve sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen med kundeforetaket.

Direkte markedsføring

Direktronik AB behandler også din, i egenskap av forbruker, e-postadresse til markedsføringsformål. Markedsføringen består i at Direktronik AB via e-post sender nyhetsbrev og tilbud om varer/tjenester i inntil 12 måneder etter ditt seneste kjøp. Du kan imidlertid når som helst velge å avregistrere deg fra våre nyhetsbrev og markedsførings-e-post. For å avregistrere deg, vennligst kontakt Direktronik AB på info@direktronik.se eller bruk lenken for avregistrering som finnes i hvert nyhetsbrev/e-post. Markedsføring skjer med en såkalt interesseavveining som juridisk grunnlag, der Direktronik ABs berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

Dersom du er kontaktperson hos et kundeforetak eller selvstendig næringsdrivende behandler også Direktronik AB din e-postadresse for å sende markedsføring. Da retter markedsføringen seg mot det foretaket du representerer og baseres på den typen varer/tjenester du tidligere har kjøpt og som vi vurderer å være relevante for deg i din yrkesutøvelse. Markedsføringen sendes i inntil fem år etter ditt siste kjøp. Nyhetsbrev og markedsførings-e-post sendes kun under forutsetning av at du ikke har motsatt deg slik markedsføring, og du kan når som helst velge å avregistrere deg fra våre nyhetsbrev og markedsførings-e-post. For å avregistrere deg, vennligst kontakt Direktronik AB på info@direktronik.se eller bruk lenken for avregistrering som finnes i hvert nyhetsbrev/e-post. Markedsføring skjer med en «interesseavveining» som juridisk grunnlag, der Direktronik ABs berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

Profilert direkte markedsføring til forbruker (dersom samtykke foreligger)

Til deg som forbruker ønsker også Direktronik AB å sende tilbud per e-post som vi tror kan være av spesiell interesse for deg, basert på det du tidligere har kjøpt fra Direktronik AB. Dersom du ønsker å motta slike tilbud, ber vi deg godkjenne det samtykkeskjema som finnes for dette formål på vår hjemmeside. Dersom du har gitt ditt samtykke til dette spesifikke formål, kommer Direktronik AB til å lagre din kjøpshistorikk og e-postadresse for å sende deg rettede markedsføringstilbud. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke via httpe://direktronik.se eller ved å kontakte Direktronik AB på info@direktronik.se. Tilbakekallingen påvirker imidlertid ikke lovligheten av Direktronik ABs behandling på grunnlag av samtykket før dette ble trukket tilbake.

Nærmere om chatteforum

I Direktronik ABs chatteforum kan du kontakte Direktronik AB dersom du har spørsmål. Dette skjer via chatteprogramvaren LiveAgent. I chatteprogramvaren behandles opplysninger om tidssone, IP-adresse, nettleser, operativsystem og user agent for å kunne besvare dine spørsmål og behandle kundesaken. Ut fra disse opplysningene opprettes det en profil, sammen med samtalehistorikken, som gjør det mulig for Direktronik AB å kjenne igjen deg og tidligere saker dersom du kommer tilbake ved en senere anledning.

Hvem kan vi komme til å dele dine opplysninger med?

Direktronik AB kan komme til å¨formidle dine personopplysninger til våre partnere innenfor nettutvikling, ÅR-byråer og systemleverandører og budfirmaer. Disse mottakerne har kun rett til å behandle dine personopplysninger for Direktronik ABs regning i forbindelse med at de utfører en tjeneste for Direktronik AB, f.eks. å levere en bestilt vare til deg eller å sende markedsføring/nyhetsbrev. Direktronik AB treffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.

Direktronik AB kan også komme til å utlevere dine personopplysninger til myndigheter, f.eks. Skatteetaten, dersom vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til lov. Dersom hele eller deler av Direktronik ABs virksomhet avhendes, kan Direktronik AB komme til å overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS?

Sine personopplysninger vil i hovedsak bli behandlet innenfor EU/EØS, men de kan også bli overført til land utenfor EU/EØS. Direktronik AB har truffet egnede vernetiltak for å beskytte dine personopplysninger ved at mottakeren av personopplysningene har avtale som inneholder visse standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen. Lenker til disse avtalene kan får på forespørsel til info@direktronik.se.

Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger behandles så lenge de trengs for at Direktronik AB skal kunne administrere kjøpet og eventuell retur av varen. Dersom det finnes en garantitid for kjøpet, vil dine kontaktopplysninger og kjøpshistorikk bli lagret i garantitiden for at Direktronik AB skal kunne oppfylle eventuelle garantiforpliktelser.

Forutsatt at du ikke har motsatt deg å motta nyhetsbrev og markedsførings-e-post, kommer vi til å oppbevare din e-postadresse til markedsføring av liknende produkter i inntil 12 måneder etter ditt siste kjøp dersom du er forbruker, og inntil fem år etter ditt siste kjøp dersom du er kontaktperson hos et foretak.

Hvis du, i egenskap av forbruker, har gitt ditt samtykke til at Direktronik AB oppbevarer din kjøpshistorikk og e-post for å sende rettet/profilert markedsføring til deg, kommer vi til å oppbevare opplysninger om kjøpshistorikk i den tid som angis i samtykket.

Dersom Direktronik AB får kunnskap om at din ansettelse som kontaktperson hos et kundeforetak opphører eller om du av en annen grunn opphører å være firmakundens kontaktperson, kommer vi til å fjerne dine opplysninger.

Direktronik AB kommer til å lagre dine personopplysninger i lengre tid hvis det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lov, eller for at Direktronik AB skal kunne fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav som f.eks. henger sammen med Direktronik ABs avtaleforhold til kundeforetaket, den selvstendige næringsdrivende eller deg som forbruker.

Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor Direktronik AB. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, vennligst se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rett til tilgang/registerutskrift. Du har rett til å få svar på hvorvidt Selskapet behandler personopplysninger om deg. I så fall har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som tar del av dine personopplysninger og hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger.
 • Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om en kopi av de personopplysninger du har gitt Selskapet i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at Selskapet overfører disse personopplysningene til en annen personopplysningsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på automatisert vis, og som bygger på ditt samtykke eller på en avtale der du er part.
 • Rettelse av feilaktige opplysninger. Du har rett til å kreve at Selskapet retter feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg selv.
 • Sletting av visse opplysninger. Du har rett til å kreve at Selskapet sletter dine personopplysninger under visse omstendigheter, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet vi innhentet personopplysningene for.
 • Rett til å gjøre innvendinger mot Selskapets behandling av personopplysninger. Du har under visse forutsetninger rett til å gjøre innvendinger mot Selskapets behandling av dine personopplysninger.
 • Du har rett til når som helst å gjøre innvendinger mot direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å gjøre innvendinger mot at Selskapet behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring. Hvis du gjør innvendinger mot slik behandling, skal Selskapet uten unødig opphold opphøre med all direkte markedsføring overfor deg.
 • Rett til begrensning av behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å kreve en begrensning av Selskapets behandling av dine personopplysninger i visse tilfeller. Hvis du eksempelvis har bestridt at dine personopplysninger er korrekte, kan du kreve begrensning av behandlingen i et tidsrom som gir Selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er korrekte.
 • Klager. Hvis du har klager vedrørende Selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å innlevere slik klage til Datainspektionen.

Hvis du vil fremsette krav om registerutskrift, dataportabilitet, rettelse, sletting, innvending eller begrensning, vennligst kontakt Direktronik AB på info@direktronik.se.

Endringer i Personvernregelverket

Direktronik AB forbeholder seg retten til å foreta endringer i dette personvernregelverket, Dersom slike endringer skjer, vil dette bli varslet via e-post og på hjemmesiden.